شرایط گرفتن و ثبت نام( خرید وفروش)تاکسی فرودگاه امام(1402)