نگاهی کوتاه به فرودگاه امام بین المللی خمینی

سپتامبر 11, 2021

نگاهی کوتاه به فرودگاه امام خمینی

< نگاهی کوتاه به فرودگاه امام بین المللی خمینی strong>فرودگاه بین المللی امام خمینی در 30 کیلومتری تهران بزرگ قرار گرفته است . فرودگاه امام را […]